خدمات آزمایشگاهی

انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی شامل:

  • آنالیز محلول های الکترولیت

  • تست های کنترل کیفیت

  • تست هول سل

  • تحقیق و توسعه