Select Language

رسوب‌زداها، اکسیدزداها، زنگبرها

  1. رسوب زدای مخصوص آلومینیوم
  2. افزودنی رسوب زدایی
  3. افزودنی حساس کننده ( مخصوص آلومینیوم)
  4. افزودنی ممانعت کننده از خوردگی
  5. افزودنی نمک فعال کننده برای وان های اسیدی
  6. افزودنی اکسید زدا برای آلومینیوم
  7. افزودنی ضد لک آب ( از بین برنده لکه آب هنگام خشک کردن )
  8. افزودنی محافظت از خوردگی برای فرآیند زنگبری .
  9. افزودنی مخصوص اسید کلرید ریک برای زنگبری و اکسید زدایی
  10. عصاره زنگبر ( برای تولید فروکلین )