Select Language

آندایزیینگ آلومینیوم

  1. چربی گیر های مخصوص خطوط آندایزیینگ
  2. حساس کننده ها ( ETCHANT )
  3. اکسید زداها
  4. براق کننده ها
  5. نمک سولفات قلع ( مخصوص وان های الکتروکالریینگ ) مخصوص آندایزیینگ
  6. محلول سولفات قلع ( مخصوص وان های الکتروکالریینگ ) مخصوص آندایزیینگ
  7. تثبیت کننده قلع
  8. افزودنی های سیل کاری گرم
  9. افزودنی های سیل کاری سرد