کی بود؟کی بود؟من نبودم!

دوران خوش كودكى را در كوچه باغ هاى محله طرشت تهران و بعد از آن [...]